Република Таджикистан е високопланинска държава в Средна Азия, която няма излаз на море. Страната граничи на юг с Афганистан, на север с Киргизстан, на запад с Узбекистан и на изток с Китай. Името на страната е заимствано от персийската дума, означаваща "земя на Таджиките". Преди 9 септември 1991 г. Таджикистан е част от СССР. Днес страната е член на ОНД, на Организацията Ислямска конференция и на Евразийската икономическа общност.

В Таджикистан се говорят индо-ирански и тюркски езици.
Таджикистан е страна с предимно планински релеф – около 93 % от територията на страната е заета от високи планини. Те са основен водосборен басейн и водоизточник, захранващ всички големи реки на Средна Азия с вода - Пяндж и Амударя. В страната преобладава предимно тревиста и храстова растителност, а гори почти няма.

Живот по земите на днешен Таджикистан има още от дълбока древност. През I век пр.н.е. те влизат в състава на държави като Согдиана, Бактрия, Персия, Империята на Селевкидите, Гръко-бактрийското царство и Кушанското царство. По териториите на страната нахлуват религиите будизъм, идващ от Индия, и манихейство и зороастризъм от Персия.

Цяла Средна Азия е привлечена към териториите на Държавата на Ефталитите в началото на VI век, заедно с Афганистан, Източен Туркестан и част от Северна Индия. За столица на тази държава е избран град Бадиан. В средата на VI век обаче Средна Азия е завзета от тюрски племена, които побеждават ефталитите в битката през 562 г.

Следващото чуждо завоевание на Средна Азия се случва към средата на VIII век, когато арабите нахлуват по тези земи. Привлечените местни войници, които на арабски се наричат таджик, представляват етногенезиса на таджикския народ.

Таджикистан е предимно аграрно-индустриална страна. Независимо, че се наблюдава голям икономически потенциал, страната спада към най-бедните страни в света. Тънковлакнестият памук е главната селскостопанска култура, която се отглежда в страната. След него се нареждат сусам, тютюн, пшеница, ечемик, ориз, картофи, зеленчуци, плодове и грозде. В животновъдство е застъпено развъждането на овце и едър рогат добитък. Страната разполага със запаси от нефт, газ, въглища, полиметални руди и др. Водещи промишлени отрасли са лека промишленост (памуко-текстилна, шивашка, копринена, хранително-вкусова), химическа, цветна металургия и машиностроене.

Столицата на Таджикистан е Душанбе, който е най-големия политически, културен и икономически център на страната. До 1929 г. градът се е наричал Дюшамбе, а в периода 1929-1961 е носил името Сталинабад в чест на Йосиф Сталин.

Сред забележителности на Таджикистан се нареждат Таджикският национален музей, 30 метровата арка и паметник на Исмаил Самани - бащата на нацията, както и Оперен театър "Айни".