По-голямата част от площта на Латвия е моренна равнина с хълмисти възвишения. Рижкият залив е отделен от Балтийско море чрез големия остров Сааремаа, който го предпазва от студени северни ветрове. Затова най-голямото латвийско пристанище Рига, не замръзва през зимата.

Климатът на Латвия е умерено-преходен, по крайбрежието и континентален във вътрешността. Латвия има много езера, блата и реки. Най-дълга е река Даугава, която се използва главно за добив на електроенергия и за транспортиране на дървен материал от латвийските гори до рижкото пристанище.

Латвия е най-индустриализираната страна от балтийските републики. Огромен дял в икономиката на страната заема дърводобивът, дървообработването и целуозно-хартиената промишленост. Страната разполага с обширни торфени блата, които покриват 1/10 от площта и, с варовици и доломити за строителството и др.

Развити са машиностроенето, черната металургия, химическата и хранително-вкусовата промишленост. Важно значение имат още корабоплаването, риболовът и търговията.

Във вековете латвийците са били управлявани от немци, шведи, поляци, руснаци. Едва през 1991 г. страната обявява своята независимост и възстановява конституцията си от 1922 г.
Столицата Рига е основана през 1204 г. от немски търговци и е разположена в южната част на Рижкия залив. В нея живее 1/3 от населението на страната.